TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Müzik

Mehmet TIRAŞCI
Anonim Bir Mûsikî Eserinin Değerlendirilmesi: Keşfü’l-Hümûm Ve’l-Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab
 
Kitâbü Keşfü'l-Hümûm ve'l-Kürab fî Şerhi Âleti't-Tarab XIV. yüzyılda Mısır Türk Sultanlığı’nda te'lif edilmiş anonim bir mûsikî eseridir. El yazması olan ve orijinali Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Kütüphanesi’nde bulunan bu Arapça eserin temel konusu çalgılardır. Keşfü’l- Hümûm, içerisinde çalgılar hakkında bilgi bulunduran ve bizzat organoloji hakkında yazılan pek az eserimizden biridir. İçerisinde, on yedi çalgı birkaçı hariç olmak üzere ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Çalışma ile eserin incelenmesi amaçlanmış, bu inceleme de dört bölüm halinde yapılmıştır. Bu bölümlerde eserin tanırımı, ne zaman ve niçin yazıldığı, içeriği ve kaynakları incelenmiştir. Eser hakkında daha önce bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple birçok yanlış bilgi düzeltilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keşfü’l-Hümûm, Çalgılar, Mûsikî Tarihi, Organoloji, Türk Mûsikîsi.


Analysis of An Anonymous Musical Work: Kitâbü Keşfü'l-Hümûm ve'l-Kürab fî Şerhi Âleti't-Tarab
 
Kitâbü Keşfü'l-Hümûm ve'l-Kürab fî Şerhi Âleti't-Tarab is an anonymous work that was written in the fourteenth century in Turkish Sultanate of Egypt. Instruments are the main subjects of this Arabic manuscript work in The Museum of Topkapi Palace, Library of Ahmed III. There is information about instruments and it is written for organology. In this study, the review of the work was divided into four chapters. These chapters includes information about the manuscript, when and why written, contents and resources of the book. There has been no study about this manuscript. For this reason, we correct many misinformation in this study.

Keywords: Kesfü’l-Hümûm, Instruments, History of Music, Organology, Turkish Music.


Detay

İÇERİK