TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Hadis

THAMER HATAMLEH
Cerh ve ta‘dîl
 
Cerh ve ta‘dîl imâmları arasında sayılan Ebû Hâtem er-Râzî, Rical ilminde derin bilgi sahibidir. Oğlu Abdurrahman’ın naklettiğine göre, Râzî’nin cerh ve ta‘dîl için kullandığı kendisine has bazı lafızlar bulunmaktadır. Nitekim yaptığımız araştırma sonucunda bunların on yedi ıstılah olduğunu tespit ettik. Söz konusu lafızların gerek manalarını açıklamak, gerekse râvîlerin hangi durumlarına binâen kullanıldıklarını anlamak için bir takım karînelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca râvîlerle ilgili kullanılan bu ıstılahların çerçevesini belirlemek, kavram kargaşasına sebebiyet vermeme açısından önem arz etmektedir ve Râzî’den musahhaf olarak aktarılmış olabilecek lafızlar da ayrıca izah edilmelidir

Anahtar Kelimeler: Hadisi Nebevî, Ebû Hâtem er-Râzî, Özel terimler.


Abu Hatim Ar-razi & his terminologies related to Modification (Taadil) - recognizing the authenticity of a hadith or its weakness-
 
Abu Hatim Ar-razi is one of the men(Imams) of Impugn & Modification ( Al Jarh Wa Taadil) ; he has a great stock of speeches about Hadith narrators ; sometimes , he is unique with some words on Impugn & Modification we find in his speech quoted by his son Adur-rahman ; these words need to state their meanings, then to examine their narrators to verify their significance so as researcher will not be confused , then words are stated ; some of these words are also verified in case they are misstated.

Keywords: Prophetic Hadith, Abu Hatim Ar-razi, Special terms


Detay

İÇERİK