TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Müzik

Ülkü Sevim ŞEN
ROMANTİZMİN KANATLARINDA ŞEKİLLENEN SES TABLOLARI
 
Müziğin tarihsel sürecine bakıldığında, her dönemin bir önceki döneme nazaran belli bir değişim ve ihtiyaca cevap verme gerekliliğinden ortaya çıktığı söylenebileceği gibi Romantik dönemin de karakteristik özellikleriyle diğer dönemlerden ayrıldığı görülmektedir. Bu dönemde müzikte öznel ve özgür anlatım olanağı, derin duygular, piyano için yazılmış kısa formlu lirik eserler (vals, polonez, mazurka, nocturne’ler, romans’lar), orkestral eserler (senfonik şiirler, programlı senfoni, konser uvertürleri) ve operalar dikkat çekmektedir. Romantik dönem bestecilerinin, her biri tarafından farklı üslûp ve güzellikte oluşturulan eserler günümüzde de beğeni ile dinlenilmekte ve seslendirilip/yorumlanmaktadır. Romantik dönemde müziğin genel anlamda tüm sanat alanları ile etkileşim içerisinde olması, bestelenen çok sayıda lied, senfonik şiir, programlı müzik (tasviri müzik) eserleriyle farklı bir ifade olanağı sağlamıştır. Bu araştırmada, Romantik dönemin genel örgüsü içerisinde, bu dönemde pek çok eserde yer verilen bazı kaynaklarda ses tabloları olarak da adlandırılan programlı müziğin (tasviri müzik) incelenmesi ve senfonik şiir, lied formlarının açıklanması amaçlanmıştır. Araştırma, literatür taramaya dayalı betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Romantik dönem, programlı müzik, ses tabloları, senfonik şiir, lied.


THE NOTE CHARTS FORMED IN THE WING OF ROMANTICISM
 
When it is analyzed historical process of music, it shows that romantic period also differs from the other periods with characteristic features as each period develops out of the necessity to fulfil a specific need and produce a change in comparison with the previous period. In that period, it is drawn attention to subjective and free expressions, passion, short lyric songs to be written for playing on the piano (for waltz, polonaise, mazurka, nocturnes, romances), orchestral music (symphonic poems, programmed symphony, overtures for concert) and operas. Works of composers created aesthetically in various styles in the Romantic Period have been listened admiringly and sung nowadays. In Romantic Period, music generally interacts with the whole field of art; many lieds, symphonic poems and programmed music have therefore provided opportunity for a different expression. The purpose of this research is to explain forms of lied and symphonic poem and to identify programmed music – called ‘the note charts’ by some resources included in many works of romantic period. The research has the characteristics of descriptive analysis based upon literature review.

Keywords: Romantic Period, programmed music, note charts, symphonic poem, lied.


Detay

İÇERİK