TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Sanat Tarihi

Ahmet Deniz, Ayhan Yardimciel, Özlem TOY
ANTİK YUNAN TAPINAKLARININ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
 
Din ve inanç kavramı; insanın tarih boyunca yaşadığı serüvende ona eşlik etmiştir. Geliştirip, biriktirerek gelecek nesillere devrettiği kültür içinde din olgusu oldukça önemlidir. İnsanoğlu barınma ihtiyacı ile eş güdümlü olarak ilk dini yapılarını da inşa etmiştir. Semavi dinlerin ortaya çıkışına kadar genel anlamda tapınak olarak tanımlanan bu mabetler, yapılan bağışlarla merkezi bir ekonomik güce dönüşmüşlerdir. Ekonomik güçleri ve uyguladıkları kehanet odaklı bilicilik faaliyetleri onların aynı zamanda din ile birlikte siyasi etkilerinin de ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Batı Anadolu’da bu sistemin hayata geçtiği görülmektedir. Pers-Lidya ile Pers-Yunan mücadelelerinin arka planında tapınakların siyasete olan etkileri göze çarpmaktadır. Ancak, Antik Yunan tapınakları hiçbir zaman siyaset üstü bir kuruma dönüşmemiştir. Tapınaklar daha ziyade danışma meclisi görünümünde olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Tapınak, Kehanet, Batı Anadolu, Ekonomi, Siyaset


POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF ANCIENT GREEK TEMPLES
 
Religion and belief concepts accompanied human in the adventure that they lived throughout history. The religion phenomenon within the culture, which was transferred to future generations by developing and accumulating, is quite important. Humankind built their first religious buildings in coordination with the need to shelter. These sanctuaries, which were generally defined as temples until the emergence of divine religions, were turned into central economic Powers with the compensations granted. Their economic powers and oracles activities they applied based on prophecy enabled their political effects to emerge at the same time together with religion. This system was seen to settle especially in Western Anatolia. In the background of struggles between Persian-Lydia and Persian-Greek, effects of temples on politics attract the attention. However, Ancient Greek temples never transformed into institutions above politics. Temples were rather purported as an advisory council.

Keywords: N00, B00,


Detay

İÇERİK