TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Sanat Tarihi

Candaş KESKİN
MODERN SANATTAN, POST MODERN / ÇAĞDAŞ SANAT YA DA GÜNCEL SANATA GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK SANATI ELEŞTİRİ KRİTİKLERİNDEN SEÇKİLER
 
Bütün dünyayı kaosa sürükleyen II. Dünya Savaşı, her yönüyle dünyayı enkaz haline getirmiştir. Enkaz kaldırma ve onarım çabaları, insanoğlunun var olabilme bilincinden kaynaklanmaktadır. Siyasi ve ekonomik çöküş, sanatta da karşı tepkime olarak görülür. Artık modern sanat ya da modernite geride kalmıştır. Yeni bir şeyler, kuralsız yeni sanat akımları kendi kuralını yaratmalıdır. Geleneksel akademi stili yerine resimde her obje ekletik olarak kullanılır. Kavramsal sanat çerçevesi altında toplanan, vücut sanatı, performans sanatı, kolajlama, anlamsız görülen soyut dışavurum gibi yeni sanat biçimleri ortaya çıkar. Çağdaş sanat manifestosu sadece yazılı belgeler veya resimlerde görülmez, pop art artık hayatın içindedir. Dünya da hal böyle iken ülkemizde sanatın varlığı hala tartışma konusudur. Amerika ve Avrupa ülkelerinde çağdaş sanata geçiş sürecinin nedeni öğrenilmeden geleneksel sanat, güdümlü sanat, soyut sanat karmaşasında kendine yer bulmaya çalışan Türk sanatçısı tarafını belirlemek zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Soyut Sanat, Popart, Çağdaş Sanat, Kolaj, Postmodern


SELECTIONS OF TURKISH ART CRITISM FROM MODERN ART TO THE POSTMODERN/CONTEMPORARY ART OR ACTUAL ART DURING THE TRANSITION PERIOD
 
The whole world of chaos World War II, has become the wreckage of the world in every aspect. Debris removal and repair efforts, have become the consciousness of mankind. The political and economic collapse is seen as a reaction against the art. It has now been left behind modern art or modernity. Something new, unregulated art nouveau should create its own rules. Instead of the traditional academic style of every object in the picture is used as eclectic Conceptual art collected under frame, body art, performance art, collage average, seen meaningless reveal new forms of art such as abstract expressionism would. Contemporary art manifesto is only written documents or images, pop art is in life anymore. World also state that while the presence of the arts in our country is still a matter of debate. America and European countries because of the process of transition to speculate until traditional arts contemporary art, guided art, abstract art in the chaos of trying to find a place must determine the Turkish artist side.

Keywords: Abstract Art, Pop Art, Contemporary Art, Collage, Postmodern


Detay

İÇERİK