TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Esra KESKİN, Celal ÖZDEMİR
AMASYA İLİNDE ROMA HAMAM MİMARİSİNİN BİR ÖRNEĞİ: TERZİKÖY KAPLICASI
 
Terziköy Kaplıcası olarak bilinen Roma hamamı, Amasya İline 35 km mesafede, Çivi Köyü’nde bulunmaktadır. Burada 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Amasya Müzesi ve Hitit Üniversitesi ortaklığında sondaj ve kazı çalışması yapılmıştır. Hamamın bulunduğu alan 1996 yılında modern kaplıca yapılarının inşa edilmesi sırasında ve peyzaj, yol yapımı, kaçak define arama gibi çeşitli nedenlerden ötürü ağır tahribata uğramıştır. Bunun neticesinde Antik mimariden günümüze çok az bölümü ulaşabilmiştir. Sondaj ve kazı neticesinde yapıdan geriye kalan büyük çoğunluğu temel seviyesinde olan mimari izler açığa çıkarılabilmiştir. Çok sayıda değişik işlevsel özelliklere sahip mekânlardan oluştuğu anlaşılan hamam kompleksinin, Erken Roma Döneminden, M.S. 6. Yüzyılın ilk yarısına kadar iskân edildiğini gösteren mimari katmanları tespit edilmiştir. Hamam, hypocaust sisteminin iki katlı olması ve alt katın betondan yapılmış kısa payelerinden inşa edilmesi bakımından Roma Hamam mimarisi içinde üniktir. Yapıda pişmiş toprak, cam, metal türünde çok sayıda küçük buluntunun yanısıra I. Justiniaus (526-528 yılına) dönemine tarihlenen sikkelerde ele geçmiştir. Terziköy Kaplıcası kazısı sonucunda, bölgenin yaklaşık 600 yıl boyunca Roma İmparatorluğu Döneminde iskân edilmiş bir yerleşim olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antik Hamam, Terziköy Kaplıcası, Karadeniz, Amasya, Hitit Üniversitesi.


AN EXAMPLE OF ROMAN BATH ARCHİTECTURE IN AMASYA: THE TERZİKÖY THERMAE
 
The Roman Bath known as the Terziköy Thermae is located in the Çivi Village connected center county of Amasya and 35 kilometers distance from there. The permission of the Ministry of Culture and Tourism, in the cooperation with Amasya Museum and Hitit University continued excavation workings during the June and July months of 2012 year. Previously, As a result of architecture and road construction work and illegal excavation were damaged Antic settlement. The remaining of the antic architecture, drilling and excavation work result was revealed. Functional characteristics of the ancient structure, consisting of different sections, understood to be a big baths. The building showed different stratigraphy features from The Early Roman Period to A. D. the sixth century. During the excavation, a large number of small findings such as terracotta, glass, minerals and coins from the period of I. Justiniaus (526-528 years) have been uncovered. According to the data of architecture, During the 600 years of the Roman Empire it has proved to be a settlement period has been settled.

Keywords: The Ancient Baths, Terziköy Thermal, Black Sea, Amasya Museum, Hitit University


Detay

İÇERİK