TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

İslam Küçük
ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN DURÛB-I EMSÂL-İ OSMÂNİYYESİ
 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış, bir kitap dostu olarak bilinen, edebiyat ve fikir adamı Ali Emîrî Efendi’nin Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye adlı eseri Osmanlı Türkçesiyle yazılmış atasözleri ve deyimlerden oluşmaktadır. Ayrıca, eserin içerisinde bu atasözleri ve deyimlerle ilgili yaklaşık bin beş yüz beyit mevcuttur. Beyitler, ilgili atasözü ve deyimlerin üst kısmına yaklaşık 90 derecelik bir açıyla yazılmıştır. Eser, toplam 161 yapraktır ve Osmanlı Türkçesinin bir yazı tipi olan ‘rika’ ile yazılmıştır. Her bir sayfada ortalama beş satır bulunmaktadır. Eserde, 2440 adet atasözü ve deyim yazar tarafından alfabetik olarak (Arap alfabesine göre) kaleme alınmıştır. Eser, İstanbul’daki Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri Edebiyat Eserleri Bölümü’nde 282., 283. ve 284. numaralarda üç cilt hâlinde kayıtlıdır. Yapılan tespit ve değerlendirmeler bu nüsha dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Eserin muhteviyatı, şekil yapısı ve üslubu hakkında bilgi verilirken sunulan beyit ve atasözü misalleri, malum eser üzerinde İslam KÜÇÜK tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. (KÜÇÜK, 2014)

Anahtar Kelimeler: Ali Emîrî, Durûb-ı Emsâl, Edebiyat, Atasözü, Deyim


DURUB-I EMSAL-I OSMANIYYE OF ALI EMIRI EFENDI
 
Having been lived in the late Ottoman period, known as book-friendly and men of literature as well as ideas, Ali Emiri Efendi’s work, called as Durub-ı Emsal-i Osmaniyye, consists of proverbs and idioms written in Ottoman Turkish. In addition, there are approximately one thousand five hundred verses related to proverbs and idioms. Verses are written to the upper part of the related proverbs and idioms at an angle of about 90 degrees. The work has a total of 161 sheets and was written by ‘rika’, a font of Ottoman Turkish. There is an average of five lines on each page. In the piece, 2440 proverbs and idioms were put down on paper alphabetically (according to the Arabic alphabet) by the author. The work is recorded in three volumes and in numbers 282.,283., and 284. at Ali Emiri Literary Works Department of Millet Written Manuscripts Library in Istanbul. Evaluations and assessments were conducted by taking this copy into account. The verse and proverb examples, which are presented while providing information on the content, structure and style of the work, are taken from a study conducted by Islam KUCUK on the above-mentioned work.

Keywords:


Detay

İÇERİK