TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Peyzaj Mimarlığı

Emine Tarakçı Eren
KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN İŞLEVLERİ AÇISINDAN KULLANICI MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ
 
Kentsel mekânlar zaman içerisinde en çok değişime uğrayan alanlardır. Çünkü aldıkları ya da verdikleri göçlerle büyümekte ya da küçülmektedir. Kontrolsüz büyümeler kentleri özellikle de kent merkezlerini hızla değiştirirken ortaya çıkan planlamalara aykırı değişimler kentsel açık yeşil alanların sınırlarının ve işlevlerinin her geçen gün daha da çok değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimler özellikle açık yeşil alanların fiziksel, estetik, psikolojik, rekreasyon, ekolojik işlevlerini ve kullanıcıların bu alanlardan duydukları memnuniyetlerini etkilemektedir. Ayrıca kentlerde yaşanan bu değişimler açık yeşil alanların birbirleriyle olan bağlantılılıklarının kopmasına dağınık bir hale dönüşmesine de sebep olmaktadır. Bu araştırmada, gelişmekte ve değişmekte olan Trabzon kent merkezindeki açık yeşil alanların işlevlerinin kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilk olarak kentsel açık yeşil alanların işlevleri ve kullanıcı memnuniyeti ile ilgili literatür çalışması yapılmış, kentsel açık ve yeşil alanların işlevlerinden; fiziksel, bağlantı, psikolojik, estetik, rekreasyon ve sosyolojik işlevler değerlendirmeye alınmıştır. Bu işlevleri tanımlayan 21 ifade, yerel kullanıcıya anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Yerel kullanıcıların bu ifadelere verdikleri yanıtlar, istatistikî yöntemlerle çözümlenmiş ve buna göre yerel kullanıcı memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. Sonuçta Trabzon kent merkezindeki dört farklı açık yeşil alanın işlevleri ve kullanıcıların bu işlevlerden memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel açık ve yeşil alan, işlev, yerel kullanıcı memnuniyeti, Trabzon


DETERMINATION OF USER SATISFACTION IN TERMS OF THE FUNCTIONS OF URBAN OPEN GREEN SPACES: TRABZON EXAMPLE
 
Urban spaces are the areas which undergo the most changes in time since they either expand or shrink with the migrations they have received or sent. While the uncontrolled growths change cities, particularly city centres rapidly, the changes emerging which are against the plans cause the borders and functions of the urban open green spaces to change more with each passing day. These changes especially affect the physical, aesthetic, psychologic, recreation, ecological functions of open green spaces and the satisfaction that the users have from these areas. Moreover, these changes experienced in cities cause disconnection in the inter-correlation of open green spaces and make them disorganised. In this study, it is aimed to have the functions of open and green spaces in Trabzon city centre which is still developing and changing, evaluated by the users and determine their satisfaction levels. In this study, the necessary information was provided by carrying out a literature study regarding the functions of the first urban open green spaces and user satisfaction. In the study, physical, correlation, psychological, aesthetic, recreation and sociological functions were evaluated among the functions of the urban open and green spaces. 21 expressions defining these functions were questioned by the method of the local user survey. The answers given by the local users to these expressions were statistically analysed, and the local user satisfaction levels were determined accordingly. In conclusion, the functions and user satisfaction levels of four different open and green spaces in Trabzon city centre were determined.

Keywords: Urban open and green space, function, local user satisfaction, Trabzon


Detay

İÇERİK