TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Muzaffer Doğanbaş, Sevda Emlak
HACI BEKTAŞ VELİ MÜZESİNDEKİ BİR TEMSİLİ RESİM
 
"Anadolu'da özellikle Alevi-İslâm geleneği içerisinde hayat bulan dinsel karakterli temsili resim örnekleri arasında; Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin temsili resimleri günümüze ulaşmıştır. Sanatsal kaygılar taşımadan daha çok içeriğe ağırlık verilerek yapılan bu temsili resimler Türk ve İslâm sanatı içerisinde genellikle halk resim sanatı denilebilecek bir alanda gelişim göstermiştir. Temsili resimlerde temel amaç, halkın inanç dünyasında yaşayan ve tarihsel kökleri olan bazı önemli olaylar veya menkıbeleri resimlerle yansıtmak ve yaşatmaktır. Hatta okuma yazma bilmeyen halkı bu resimler yoluyla bilgilendirmek ve buradaki olay ve olguların hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaktır. Hacı Bektaşi Veli Müzesi’nde bulunan 729 envanter numarası ile kayıtlı olan, “Elli yedi bin Rum Erenlerinin Suluca- karaöyük’e teşrifidir” başlıklı temsili resim, bu makalede ele alınmıştır. 13. Yüzyıla ait Hacı Bektaşi Veli’nin Rum Erenleri ile olan görüşmesini konu alan bu minyatürün ikonografik analizi yapılarak, Osmanlı resim sanatı içerisindeki yeri kısaca irdelenmiştir. "

Anahtar Kelimeler: Temsili resim, Bektaşilik, Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli, Osmanlı resim sanatı, Halk resim sanatı.


A PICTORIAL REPRESENTATION IN THE HACI BEKTAŞ VELİ MUSEUM
 
"In Anatolian, pictorial representations about religious issues especially emerge in tradition of Alevi-Islam; Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hacı Bektaş Veli and Mevlana Celaleddin Rumi's representive illustrations have survived. They don’t carry artistic concern, but its content is more important and in Turkish and Islamic art it is usually shown development in an area that could be called folk art of painting. The main purpose of this images, people of faith living in the world and reflect the image of some important events or to legend with historical roots and to keep them alive. Even illiterate people to inform through these pictures and to ensure that in cases where the event and kept alive the memory. In the Hacı Bektaş Veli Museum, an image that titled “fiftyseven thousand Rum dervishes came to Sulucakaraöyük” is discussed in this article. Dating from the 13th century, this miniature is made iconographic analysis was examined briefly in place of Ottoman art. "

Keywords: Pictorial represantions, Bektashiism, Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli, Ottoman miniature art, folk art of painting.


Detay

İÇERİK