TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Oktay GÜNDOĞDU
ÜSKÜDAR – AHMEDİYE KÜLLİYESİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI BAŞLIK TİPOLOJİSİ
 
Türk-İslam geleneğinde medeniyetin nişan taşlarından biri olarak karşımıza çıkan mezar taşları hacim ve üslupları ile dikkat çekmektedirler. Osmanlı kıyafetinin şahideler üzerinde tezahür bulması kimliğin mezar taşında vücuda bürünmesine işarettir. Bu tür uygulamaların örneklerinden biriside Üsküdar - Ahmediye Külliyesi haziresidir. Haziredeki doksan dokuz mezarda yer alan şahidelerin başlıkları, kendi içerisinde tipolojik olarak sınıflandırılarak literatüre sunulmuştur. Bunlar içerisinde otuz adet kâtibi kavuk, on sekiz adet ulema sarığı, iki adet örfi kavuk, bir adet kallâvî kavuk, bir adet düz sarık, bir adet dardağanlı sarık, bir adet güneş kursu, beş adet hotoz başlık bulunmaktadır. Çizimleri ile verilen başlıklarda, kronoloji esas alınmış olup üslup birliği ve karşılaştırmanın yanı sıra bu tip çalışmalar için sağlıklı bilgi havuzlarının oluşturulması amaçlanmıştır. 18. ve 19. Yüzyıl yoğun olmak üzere başlıklarda görülen değişimler tahlil ve tasnif edilerek verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Headstone, 18th Century, Komplex, Tombstones, Cemetery


USKUDAR – AHMEDIYE KULLIYESI HAZIRESI TOMB STONE HEADGEAR TYPOLOGY
 
Tombstone which is come across as one of the target stone of civilization of Turkish- Islamic tradition attracts with it’s bulk and style. Appearing of clothes on Sulton's sons points out that the identity wraps around oneself in the tombstone. Uskudar - Ahmediye Külliye Haziresi is one of the examples of these kinds of practices. Ninety nine şahide(name of tombstone) in the tomb of hazire are classified by themselves typologically and are offered to the literature. In these there are eighteen quilted turban of clerk, twenty quilted turban of scholar, two costom quilted turban, a classic quilted turban, a nettle tree berry quilted turban, a large quilted turban, a sun course and five ornament quilted turban for women. Headgears given by their drawings and cronogically and unity style are aimed to create healthy information pools. In 18 and 19 centuries the changes shown in headgears are given by analayzing and classifying.

Keywords: Headstone, 18th Century, Komplex, Tombstones, Cemetery


Detay

İÇERİK