TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Engin EROĞLU
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE SERBEST TİCARET PAZARLARI
 
İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları mümkün olmadığı için, karşılayamadıkları ihtiyaçlarını temin etmek için sürekli bir arayış içerisinde olmuşlardır. Bu anlamda Türkler, ihtiyaçlarını yardımlaşmanın dışında mal mübadelesiyle karşılamaya çalışmışlardır. Mal mübadelesi ya da değiş tokuş, önceleri gelişigüzel yapılırken, zamanla belli bölgelerde pazarlar kurularak yapılmıştır. Bu pazarlarda, küçük insan grupları arasındaki değiş tokuş ile birlikte, uluslararası ticaretten de söz etmek gerekir. Bu çerçevede Türk devletleri, komşu ülkelerle yapılan ticaretin güvenlik içerisinde sürdürülmesi için, genellikle komşu devletlerle olan sınır bölgelerinde serbest ticaret pazarları kurmuşlardır. Bu pazarlar vasıtasıyla hem doğu hem de batı devletleriyle iktisadi alışverişlerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Türkler, Serbest Ticaret, Pazar, Güvenlik.


PRE-ISLAMIC TURKISH FREE TRADE MARKETS
 
As it is impossible for people to meet their various needs by themselves, they have been in a constant search to ensure their needs that they can not meet.. In this sense Turks have tried to meet their needs by exchange along with mutualisation. While property exchange or swap have been made randomly in the past, markets have been established at some certain places for this purpose. It is necessary to talk about international property exchange in these markets besides swapping between small groups of individuals. In this context Turkish States generally established free trade markets at border regions to trade securely with neighboring countries. They economically traded with both eastern and western countries via these markets

Keywords: Turks, Free Trade, Market, Security.


Detay

İÇERİK