TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Muzaffer DOĞANBAŞ
AMASYA MÜZESİ TEŞHİRİNDEKİ KAYI BOYU DAMGALI PENCERE KANATLARI
 
Türklerin soy kütüğü ve Oğuz boyları hakkında yazılı kaynakların azlığı yanında bu boyların sembolleri, damgaları hakkında da yeterli düzeyde saha çalışmaları yapılamamış ve mevcut eserlerin tespiti ve envanterlenmesi konusunda da akademik çalışmalar ne yazık ki olması gereken bir seviyede değildir. Amasya il sınırları içerisinde Kayı boyuna damga örnekleri sadece tek bir eserde tespit edilebilmiştir. 1486 tarihli II. Bâyezid Külliyesi Cami penceresine ait kanatlarda görülen bu damgalar özgün ve seçkin uygulamalar arasında yer alır. Günümüzde Amasya Müzesinde sergilenmekte olan bu kanatlar aynı zamanda Osmanlı ahşap işçiliğinin de birinci sınıf örneklerindendir. Bu çalışmada söz konusu pencere kanatlarındaki Kayı boyu damgaları tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amasya, Oğuzlar, Kayı boyu, II. Bâyezid Camii, Amasya Müzesi


KAYI TRİBE STAMPED WİNDOW WİNGS EXHİBİTED İN AMASYA MUSEUM
 
In addition to the small amount of written sources about the ancestry of the Turks and the Oguz tall, there are not enough field studies about the symbols and stamps of these tallies. Unfortunately, academic research is not at a level that should be done about the detection and inventory of existing works. Within the borders of Amasya province, the stamp samples can only be found in a single work. These stamps, which are seen in the wings belonging to a window belonging to II. Bâyezid Kulliyesi Mosque dated 1486, are among the original and distinguished practices. These wings, which are being exhibited in Amasya Museum today, are also first class examples of Ottoman wooden workmanship. In this study, it was tried to explicate Kayı Tribe stamps on window wings.

Keywords: Amasya, Oğuzlar, Kayı Tribe, II. Bayezid Mosque, Amasya Museum.


Detay

İÇERİK