TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Rafet KARAÇAL
BAFRA’DA RESİMLİ BİR OSMANLI EVİ
 
18. yüzyıldaki siyasi olaylar Osmanlı Devletini endüstrileşen Avrupa karşısında yeni arayışlara zorlamış ve köklü değişikler yapılmasına neden olmuştur. Osmanlı Devletinde Batılılaşma dönemi olarak nitelendirilen 18.ve 19. yüzyıllarda öncelik askeri, teknik alanlar olmak üzere kültürel alanda da değişimler yaşanmış ve sanat ortamına yansımıştır. Önceleri etkisini saray çevresinde gösteren sanatsal girişimler takip eden süreçte başkent İstanbul genelinde sonrasında ise tüm İmparatorluk sınırları içerisinde yeni gereksinimlere yönelik bir sanat ortamı oluşmuştur. Bu çalışmanın konusu Samsunun Bafra İlçesinde bulunan bir Rum evinin tavanında yer alan resimlerdir. Samsun sınırları içindeki tarihi konak ve evlerde; geometrik-bitkisel süslemeler ve yazılar bulunmaktadır. Bu evi özel kılan geometrik bezemeler ile birlikte, şehir ve doğa tasvirleri, insan ve hayvan betimlemelerine yer verilmesidir. Bahse konu evle ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almaması bu çalışmanın hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Tavan resimlerindeki betimlemelerin ve çeşitliliği bölgenin tarihine ışık tutarken tanıtımı konusu da önemlidir. Ev yanında bulunan Bafra Müzesi ile aynı tarihlerde 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte resimlerdeki tahribatlar ve genç kuşaklara tanıtılması açısından bu çalışma önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bafra, Duvar Resmi, Rum Evi, Karadeniz


AN OTTOMAN HOUSE IN THE BAFRA
 
The political events of the 18th century forced the Ottoman Empire into new quests against industrialized Europe and caused radical changes. During the 18th and 19th centuries, which were described as westernization period in the Ottoman State, changes took place in the cultural field including military, technical areas and reflected in the art environment. Following the artistic initiatives showing the effect of the preliminaries around the palace, an artistic environment for new needs was formed within the boundaries of the entire Empire after the capital Istanbul in the process. The subject of this work is the pictures on the ceiling of a minority house located in Bafra District of Samsun. In historical mansions and houses within the borders of Samsun; geometrical-vegetative adornments and writings. This house is a place to include urban and nature depictions, human and animal representations together with special shaped geometric ornaments. The fact that there is no information in the sources related to the home is required to prepare this work. While the descriptions and diversity of the ceiling paintings shed light on the history of the region, its presentation is also important. It is thought to have been built in the second half of the 19th century on the same dates as the Bafra Museum next to the house. However, this work is important in terms of destruction in pictures and introduction to younger generations.

Keywords: Bafra, Wall Painting, Minority House, Black Sea.


Detay

İÇERİK