TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

ELİF SAKUT
VLADİMİR NABOKOV’UN İŞARET VE SEMBOLLER ESERİNDE FİLOZOF JACQUES DERRİDA’NIN HİPOTEZİNE BAĞLI KALINARAK DELİLİK SESSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Nabokov’un göç döneminde yaşadıklarının minyatür bir örneği olan ‘‘İşaretler ve Semboller’’ eserinde deliliğin sessizliği çalışmamızın konusunu oluşturur. Çalışmamızın amacı bir gencin hastalık hikayesinin altında yatan delilik, edebiyatın aksine nasıl gösterilir ve ölüm sessizliğinden uzaklaşmak için yaşanılan duyguların detaylarda somutlaştırılması yaşama arzusu ile nasıl karakterize edilmiş anlamaya çalışmaktır. Bu çalışmada Vladimir Nabokov’un 1948 yılında ‘’İşaretler ve Semboller’’ başlığında yazmış olduğu kısa hikayeyi analiz yolu ile edebiyat ve delilik arasında benzerlik ya da farklılıklarını karşılaştırma yöntemi ve yazarın göç dönemini pozitivist inceleme yöntemi ile inceledik.‘‘Her şeyin bir şifresi olduğuna ve her şeyin teması olduğuna ’’ inanan dengesiz genç bir adamın ve onunla başa çıkmaya çalışan yaşlı bir ailenin mücadelesine yoğunlaşmış hikayesini delilik sessizliği hipotezine bağlı kalınarak söz konusu çalışma ile belirlemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Nabokov, Göç,‘‘İşaret ve Semboller’’, delilik, sessizlik.


Investigation Of The Sign and Symbols Of Trace Vladimir Nabokov's Philosophers Jacques Derrida Hypothesis of Adherence to Insanity silence
 
Nabokov is a miniature example of their experiences during migration 'Signs & Symbols'' is the subject of our study's silence in his madness. Our aim underlying a young person's disease, madness story will show how unlike literature and details of emotions experienced by the desire to escape the deathly silence of the embodied life is to figure out how to work has been characterized. In this study, Vladimir Nabokov's 1948 '' Signs & Symbols '' short story analysis by way of literature and the similarities or differences between madness comparison method and the author of the migration period of the title was written, we examine the positivist analysis method. ‘‘Everything that the theme of that and everything is a password’’ believing an unstable young man, and the story is condensed to an old family of the struggle trying to cope with it by adhering to the madness of silence hypothesis, we try to identify with the said work.

Keywords: Nabokov,emigration, Signs and symbols,madness,silence


Detay

İÇERİK