TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Tarih

Parvana AZİMOVA, Muzaffer DOĞANBAŞ
AMASYA TARİHİNDE AZERİLER VE MİMARİ ESERLERİ
 
Amasya, geçmişten günümüze değin önemli bir merkez olarak tarihteki haklı yerini almıştır. Özellikle Osmanlı şehzadelerinin kentte bir dönem sancak beyliği yapmış olmaları şehri bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bununla birlikte İstanbul’dan Doğu’ya geçişi sağlayan kervan yolları üzerinde bulunması nedeniyle şehrin önemi bir kat daha artmıştır. Bu çerçeve de geçmişten günümüze değin Amasya bölgesi göç alan bir merkez konumuna gelmiştir. Özellikle 19. yüzyılda, Kafkaslardan Amasya Sancağına yoğun göçlerin olduğu görülür. Kafkasya’dan gelen göçlerin önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden olmuştur. Günümüzde Amasya halkınca Şirvanlılar olarak bilinen Azeri halkı, kendileriyle birlikte kültürünü de buraya taşımışlardır. Bu çalışmada, Azerilerin Amasya’ya göç etmeleri, önemli Azeri şahsiyetlerden Şeyh İsmail Siraceddin ve Seyyid Mir Hamza Nigari’nin hayatı ve onlara ithaf edilen kent dokusu içerisindeki Azerilere ait mimari varlıklara değinilerek, tanıtılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Azeri, Amasya, Şirvanlı, Nigârî, Osmanlı.


AZERIS IN AMASYA HISTORY AND THEIR ARCHITECTURAL WORKS
 
Amasia City has taken its rightful place in history as an important center from past to present. The fact that the Ottoman shahzadas were reigned here as sanjakbeys has made the city a center of attraction. Due to the fact that it is located on the caravan routes from Istanbul to the east, the importance of the city has more increased. In this context, from the past to the present, the Amasia region has become a center of migration. However, especially in the 19th century, intense migration from the Caucasus to the Amasia Sanjak is seen. A significant part of the migrations from the Caucasus has been happen from Azerbaijan region. At the present time, the people of Azerbaijan, known as Shirvans by the people of Amasya, have carried their culture with them to Amasya. In this article, emigration from Azerbaijani to Amasya, the life of Sheikh İsmail Siraceddin and Seyyid Mir Hamza Nigari and the architectural assets of the Azeris in the city of Amasia will be discussed and tried to be introduced.

Keywords: Azerbaijan, Azeris, Amasia, Shirvans, Nigârî, Ottoman


Detay

İÇERİK