TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Sanat Tarihi

İncinur BEKTAŞ, Elif ÇETLİ, Fırat KOÇ, Vahdet ÖZKOÇAK
YOKSULLUK OLGUSU İLE SUÇ VE SUÇA SÜRÜKLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Birçok ülkenin karşılaştığı önemli sorunların başında “yoksulluk” gelmektedir. Kişileri suça iten sebepler arasında yoksulluk faktörü günden güne önemini artırmaktadır. Suç, çok boyutlu olarak incelenmesi gereken, maddi ve manevi zarar verme amaçlı, yasalara aykırı davranışlar olarak tanımlanabilir. Sosyal Bilimlerin ve Adli Bilimlerin araştırma konuları içinde yer alan suç ve suça sürüklenme nedenleri arasında ekonomik sebepler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Suça iten unsurlar maddi ve manevi açılardan değerlendirilmelidir. Köyden kente göç etmiş, düşük gelirli işlerde çalışan, eğitim seviyesi düşük bireyler, hırsızlık, gasp ve kapkaç gibi ekonomik nedenli suçlara yönelmektedirler. Yoksulluk ve suça sürüklenme odaklı çalışmalar ışığında, suç ve yoksulluğun bir ilişki içerisinde olduğu söylenebilir. Ekonomik zarar amacı güden suçlar genellikle sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan kişilerce işlenmiştir. Suça itilen çocukların çoğunluğu da ekonomik yetersizlikler içinde büyüyen aile denetiminden uzak çocuklardır. Bu çocukların suça sürüklenmesinde ailenin sosyo-ekonomik durumu oldukça etkilidir. Yoksulluk küresel bir sorun olmakla beraber suça sürüklenmedeki etkisi yadsınamayacak değerdedir. Yoksulluğun etkilerinin küresel boyutlara ulaşmasından dolayı birçok uluslararası kurum yoksulluk ile mücadele politikaları uygulamaktadır. Yoksulluğu azaltma politikaları ve suçlarında buna paralel olarak azalması Adli Bilimler açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Suç, Ekonomik Durum, Küreselleşme, Adli Bilimler


THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND CRIME
 
One of the major problems facing many countries is poverty. The factor of poverty among the causes of crime increases its importance from day to day. Crime can be defined as a violation of the law for the purpose of causing material and moral harm that needs to be investigated in multidimensional ways. The reasons for the crime and crime in the research subjects of Social Sciences and Forensic Sciences are very important. Elements that lead to crime should be evaluated in terms of material and moral aspects. Individuals who have migrated from the village to the city, working in low-income jobs, are prone to economic reasons such as theft, extortion and captivity. It can be said that crime and poverty are in a relationship in the light of the efforts focused on poverty and crime. Crimes for economic harm are often committed by people with low socio-economic levels. The majority of children who are pushed to crime are children away from family supervision, which is growing in economic difficulties. The socio-economic situation of the family is very effective in dragging these children to crime. Poverty is a global problem, but its impact on crime is immeasurable. As the effects of poverty reach global levels, many international institutions implement policies to combat poverty. Decreasing poverty in parallel with these policies and crimes is important in judicial Sciences.

Keywords: Poverty, Crime, Economic Situation, Globalization, Forensic Sciences


Detay

İÇERİK