TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Sanat Tarihi

Mohammad RANJBARI
FEDERICO MOMPOU’NUN SUITE COMPOSTELANA ESERİNİN ORİJİNAL EL YAZMASINA DAYALI ANDRE SEGOVIA EDİSYONUNDA BULUNAN HATA VEYA TERCİHLERE YÖNELİK ÖNERİLER
 
Her eser bestecisinin kurguladığı gibi seslendirmeyi hak eder ve her icracı kusursuz biçimde o eseri sunmak ister. Bir eseri kusursuz sunabilmek için, her yönüyle araştırıp ve derinlemesine anlamak gerekir. Ünlü gitar virtüözü Andres Segovia genellikle ona ithaf edilen eserleri kendi yorumlarını yansıtacak biçimde düzenlemiştir. Dolayısıyla, günümüz gitaristlerinin çoğu, Segovia'nın editör kararlarını kabul etmek veya reddetmek için, eserin orijinal el yazmalarını veya orijinal el yazmalarına dayanan yeni yayınlarını, Segovia'nın yayınlanmış sürümleriyle karşılaştırarak karar verirler. Araştırmacı bu çalışmada Federico Mompou‟nun klasik gitara yazdığı “Suite Compostelana” eserinin el yazmasına ulaşıp, Segovia edisyonu ile karşılaştırdığında, bazı aktarım hataları veya tercihleri olduğunu tespit etmiştir. Bundan yola çıkan, araştırmacı bu eserin bestecilik üslubu ve klasik gitara çalınabilirlik açısından inceleyerek ilgili hata veya tercihleri yeni bir edisyon oluşturarak çözüm önermeye çalışmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak, problemler tespit edilip yeni model (edisyon) geliştirme yolu izlenmiştir. Tarama modelleri çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Bunlar genel Tarama Modelleri ve Örnek Olay taramalarıdır. Bu araştırmada Genel Tarama Modelinin bir alt türü olan Tekil Tarama ve onunda bir alt türü Kesit Alma Modeli kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suite Compostelana, Federico Mompou, Klasik Gitar, Müzik Edisyon Giriş


RECOMMENDATİONS FOR ERRORS OR PREFERENCES FOUND İN THE ANDRE SEGOVİA EDİTİON BASED ON THE ORİGİNAL MANUSCRİPT OF FEDERİCO MOMPOU'S SUİTE COMPOSTELANA
 
Every work deserves to be dubbed as the composer edited, and every performer wants to present it perfectly. In order to present a work flawlessly, it is necessary to explore and thoroughly understand every aspect. famous guitar virtuoso Andres Segovia has arranged works dedicated to him to reflect his own interpretations.Therefore, many of today's guitarists decide to accept or reject Segovia's editorial decisions by comparing theoriginal manuscripts or new publications based on the original manuscripts to the published versions of Segovia.In this study, Federico Mompou's Suite Compostelana, which he wrote to the classical guitar, reached the manuscript and compared with the edition of Segovia, and found that there were some transmission errors or preferences. Based on this, the researcher examined the composer style and classical guitar playability of this work and tried to propose a solution by creating a new edition of the related mistakes or preferences. In this research, scanning method was used. Based on the data obtained from the scanning, problems were identified and a new model (edition) was developed. Scanning methods are classified in various aspects. These are general Scan methods and Case Study scans. In this research, Single Scanning which is a subspecies of General Scanning method and Sectioning Model which is a subspecies is used.

Keywords: Suite Compostelana, Federico Mompou, Classical Guitar, Müzik Edition


Detay

İÇERİK