TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2019  Sayı: 11  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Şehriban KOCA
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik pedagojik bilgi ve becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin ilinin farklı ilçeleri ve okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Wong, Chong, Choy ve Lim (2012) tarafından geliştirilen, Gökçek ve Yılmaz (2019) tarafından revize edilerek Türkçe’ye uyarlanmış olan “Pedagojik bilgi ve beceri ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracına ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin tümünde 0.94, alt boyutlarında ise 0.70 ile 0.88 arasında değerlerdedir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde pedagojik olarak kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ölçeğin alt boyutlarına ilişkin maddeler incelendiğinde, özellikle dersi planlama boyutunda ortalamalarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenleri, müzik öğretimi, pedagojik bilgi ve beceri


INVESTIGATION OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SKILLS of CLASS TEACHERS FOR MUSIC TEACHING
 
In this study, it was aimed to examine the pedagogical knowledge and skills of classroom teachers towards music teaching. The research was conducted in the 2018-2019 academic year with the participation of classroom teachers working in different districts and schools of Mersin. Pedagogical knowledge and skill scale which was developed by Wong, Chong, Choy and Lim (2012) and revised by Gökçek and Yılmaz (2019) was used in the study in which research model was used. The scale is a 5-point Likert type and the lowest and highest scores that can be obtained from the scale are 37 to 185. For the reliability of the instrument, Cronbach's alpha reliability coefficient was 0.94 in the whole scale and 0.70 to 0.88 in the sub-dimensions. In the study, it was concluded that classroom teachers generally considered themselves sufficient in teaching music pedagogically. However, when the items related to the sub-dimensions of the scale are examined, it is seen that the average level of the lesson planning is low. The findings obtained in the light of the research results are discussed in the light of the literature and recommendations are made for future researches.

Keywords: Classroom teachers, music teaching, pedagogical knowledge and skills


Detay

İÇERİK