TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 12  Alan: Geleneksel Türk Sanatları

İnci Aydın ÇOLAK
TÜRK RESMİNDE VE EDEBİYATINDA AYNA İMGESİ
 
Tanzimat’tan bugüne resim ve edebiyatta karşımıza çıkan ayna imgesi genellikle kadın cinselliğine göndermeler taşır. Kadın güzelliğini, zarafetini, çekiciliğini ayna aracılığıyla görür. Ayna kendi imgesiyle büyülenen ya da yıkılan bireyin karşılaşma sahasıdır. Bu sahada görülenler yansıma ve gerçek arasındadır. Aynanın yansıttığı kişi genellikle kadın olmakla birlikte, kadını nesne olarak kullanan bir erkeğin yüzleşme sahası olarak da karşımıza çıkabilir. Bu noktada ayna, kadının cinsel meta olarak kullanılmasına dolaylı bir gönderme taşır. Erkek kendi eyleminden nefret eder ve aynadaki yansımasını parçalar. Aldatılan, tecavüze uğrayan kadının ayna ile karşılaşması ise erkeğinki gibi etken değildir. Saklamak, uzaklaşmak şeklindeki edilgin eylemler, kadının ötekiliğinin ve ataerkil düzen tarafından konumlandırılışının, aynadaki karşılığıdır.

Anahtar Kelimeler: Ayna, Resim, Edebiyat, Kadın, Cinsellik


MIRROR IMAGE IN TURKISH PAINTING AND LITERATURE
 
The imagery of mirror that we encounter in painting and literature since Tanzimat usually has references to female sexuality. The woman sees her beauty, elegance, and charm through the mirror. The mirror is the confrontation field of the individual who is fascinated or destroyed by her own image. What is seen in this field is between reflection and reality. Although the person reflected in the mirror is usually a woman, it can also appear as a confrontation field for a man who uses the woman as an object. At this point, the mirror carries an indirect reference to the use of the woman as a sexual commodity. The man hates his own action and shatters his reflection in the mirror. The confrontation of the cheated, raped woman with the mirror is not active like that of the man. Passive actions in the form of hiding and moving away correspond to the woman's otherness and positioning by the patriarchal order in the mirror.

Keywords: Mirror, Painting, Literature, Woman, Sexuality


Detay

İÇERİK