TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 12  Alan: Dilbilim/Dilbilimi

Erol EROĞLU
KOSOVA - PRİZREN TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM
 
Bu çalışmanın konusu, insan hayatının ana geçiş dönemlerinden ölüm ile ilgili olarak Kosova’nın Prizren şehrinde yaşayan Türklerin geleneksel uygulamalarını tespit etmek ve bunlara bağlı olarak yapılan pratikleri ortaya koymaktır. Geçiş dönemlerinde birey, çeşitli adet ve inanmalarla yeni hayatına, hayatındaki yeni döneme hazırlanır.Birinci bölümde, araştırma alanı olarak seçilen Kosova ve Prizren tanıtılmış; bölgede yaşayan Türklerin durumuna değinilmiştir. İkinci bölümde; yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen veriler sunulmuş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Ölümle ilgili âdet ve inanmalar, ölüm öncesi, ölüm sırası, ölüm sonrası sıralamasıyla anlatılmıştır. Sonuç bölümünde, çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.Prizren Türkleri Müslüman bir toplumdur. Dolayısıyla gelenek ve inanışlarında İslamiyet'in büyük oranda etkisi olduğu görülmektedir. Birçok Türk topluluğunda olduğu gibi İslam öncesi inanışlarının izlerini de görmek mümkündür. Geleneklerin korunup yaşatılmasında Prizren Türklerinin genel karakteristik özellikleri ve dinî anlayışlarının büyük payı vardır. Bu özellikleriyle geçmişle bağlarını koparmamalarından dolayı onların hayatında atalarından kalan birçok gelenek ve görenek tüm canlılığı ile hâlâ yaşamaktadır. Türk Milleti'nin köklü geçmişinin, tarihî ve kültürel birikiminin bir yansıması olarak Prizren Türklerinin gelenek, görenek ve inanışları oldukça zengindir.

Anahtar Kelimeler: Prizren, Geçiş Dönemleri, Ölüm, Kültür


KOSOVA - PRIZREN DEATH IN TURKISH FOLK CULTURE
 
The subject of this study is to identify the traditional practices of Turks living in the city of Prizren in Kosovo in relation to death from the main transitional periods of human life and to reveal the practices performed accordingly. In these periods any individual is prepared for new life, new period in life with various practices and beliefs. In the first chapter, Kosova and Prizren chosen as research field are portrayed; the situation of Turks who live in there is mentioned. In the second part; The data obtained as a result of the study was presented and evaluated. The traditions and beliefs about the death are also studied in phases pre-death, death and past death. Last chapter is devoted to a general evaluation of the research.Prizren Turks are a Muslim society. Therefore, it has been observed that Islam has a great influence on their traditions and beliefs. As in many Turkish communities, it is possible to see the traces of their pre-Islamic beliefs. The general characteristics and religious understanding of Prizren Turks have a great role in preserving and keeping the traditions alive. With these features, many traditions and traditions that remain from their ancestors in their lives are still alive with all their vitality because they do not lose their ties with the past. As a reflection of the deep-rooted history and historical and cultural accumulation of the Turkish Nation, the traditions, customs and beliefs of the Prizren Turks are very rich.

Keywords: Prizren, Transition Periods, Death, Culture


Detay

İÇERİK