TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: Müzik

Yakup AÇAR, Yavuz ŞEN
TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARINDA BULUNAN KINA TÜRKÜLERİNİN USÛL YÖNÜNDEN ANALİZİ
 
Bu araştırmada TRT repertuarında bulunan kına türkülerinin usûl özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde kına türküleri usûl yönünden incelenerek genel özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın yürütülmesinde belgesel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, TRT THM repertuarı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, repertuarda yer alan 75 kına türküsü oluşturmaktadır. TRT THM Repertuar içerisinde bulunan toplam 75 kına türküsünün % 58.6 oranıyla 44 türkünün birleşik usûl, % 17.4 oranıyla 13 türkünün ana usûl, % 13.3 oranıyla 10 türkünün karma usûl, % 10.7 oranıyla 8 türkünün çoklu usûl olduğu tespit edilmiştir. Kına türkülerinin en çok birleşik usûlde olduğu, en az ise çoklu usûlde olduğu tespit edilmiştir. TRT THM repertuarındaki kına türkülerinin, % 40 oran ile (30 türkü) 9/8’lik usûlden oluştuğu, % 1.3 oranla ise 6/8, 8/8, 9/4, 12/8, 13/8, 15/8 ‘lik usûl olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 8 kına türküsünün de % 1.3 oranla çoklu usûlde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelenek, Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Halk Müziği, Kına, Kına Türküleri.


ANALYSIS OF HENNA FOLK SONGS WHICH ARE SITUATED TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION TURKISH FOLK SONGS REPERTORY IN TERMS OF THEIR RITM
 
It was aimed to point out the characteristics of rhythm scales for henna folk songs which are situated in TRT Turkish folk songs repertoire. In the framework of this main purpose, it was identified their general characteristics by analyzing folk songs in henna night in terms of their rhythm scales. During this research, documentary survey method was used. Repertoir of TRT Turkish Folk Music constitutes the population of research. The sample group is 75 henna folk songs in repertory of TRT Turkish Folk Music. It was determined that 75 henna night songs in the repertoire of Turkish folk music consisted of 44 joint rhythm scales in the proportion of 58. 6 percent, 13 folk songs with basic rhythm scale in the proportion of 17.4 percent, 10 folk songs with mixed rhythm scale in the proportion of 13.3 percent, 8 folk songs with multi rhythm scale in the proportion of 10.7 percent. This study explored joint rhythm scales were most prevailed among henna night folk songs and as for multi rhythm scale, this proportion was at least. It found out that Henna night folk songs in Turkish folk music repertoir of Radio and Television Council (TRT) comprised of 30 folk songs with 9/8 rhythm scale in the proportion of 40 percent as well as 6/8, 8/8, 9/4, 12/8, 13/8, 15/8 rhythm scales in the proportion of 1.3 percent. In addition, 8 henna night folk songs were multi rhythm scale in proportion of 1.3 percent.

Keywords: Tradition, Turkish Folk Music, Traditional Turkish Folk Music, Henna, Henna Folk Songs.


Detay

İÇERİK