TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Tarih

Nilüfer ÖNDİN
SOYUT SANAT ve TÜRKİYE
 
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve yirminci yüzyılın ilk yıllarında da etkilerini sürdüren düşünsel değişim, nesnenin anlamına odaklandığından, nesne yalnızca duyusal olarak kavranılan gerçeklik olarak kabul edilmez. Kavranılan gerçekliğin arkasındaki aramaya yönelen sanatçı zihni de nesne karşısında düşünsel tavır alır. Nesnenin düşünsel olarak kavranması, optik yanılsamayı ortadan kaldırır ve kimi sanatçılar resmi soyut bir yapıya dönüştürür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Paris sanat ortamında etkisini yoğun bir şekilde sürdüren soyut sanat, Türk ressamlarınca da benimsenir ve 1950’lerden itibaren Türkiye’de giderek yaygınlaşır.

Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Soyut Sanat, Lirik, Geometrik, Kaligrafi


ABSTRACT ART AND TURKEY
 
As the change in mentality that begun during the second half of the 19 th century and continued at the beginning of the 20th century was focused on the essential meaning of the object, the object cannot be assumed as the reality that is comprehended sentimentally only. Also the artist’s mind that inclines towards the background of the comprehended reality maintains an intellectual attitude against the object. The intellectual comprehension of the object causes the optic illusion to be removed and some of the artists convert the painting merely into an abstract construction. The abstract art was seen affectively after the Second War World in Paris. As the abstract trends in Paris influenced our painters, the increase of the experiments on abstract art could be seen during the 1950’s in Turkey.

Keywords: Turkish Painting, Abstract Art, Lyric, Geometric, Calligraphy


Detay

İÇERİK