TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Müzik

Tarkan YAZICI, Onur ÇELEBİOĞLU, Şefika TOPALAK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜZİK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 
Bu çalışmada farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “Müzik” kavramına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte; Türk Sanat Tarihi ile Sanat ve Estetik derslerini almakta olan 144 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma metodolojisine uygun araştırma desenlerinden fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen çalışmada veri toplama tekniği olarak mecazlardan; veri toplama aracı olarak “Müzik ……………… gibidir; çünkü ……………” ifadesinin yer aldığı bir form kullanılmıştır. Bu form aracılığı ile öğretmen adaylarının “Müzik” kavramına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi ve frekans analizi teknikleriyle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda müzik dersi kavramına yönelik metaforik algıların en fazla “duyguların ifadesi olarak müzik”, en az “olumsuz anlamda müzik” kategorisinde yer aldığı saptanmış olup; ayrıca müzik dersine yönelik alkol ve uyuşturucu, koronavirüs, ölüm gibi olumsuz metaforik algılar da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Öğretmen Adayları, Metafor


METAPHORIC PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE CONCEPT OF "MUSIC"
 
In this study, the perceptions of pre-service teachers in different branches towards the concept of "Music" were determined through metaphors. The study is studying at Mersin University Faculty of Education in the 2019-2020 academic year; It was carried out with 144 students taking Turkish Art History and Art and Aesthetics courses. In the study carried out in phenomenology, one of the research designs in accordance with the qualitative research methodology, the data collection technique is one of the metaphors; as a data collection tool “Music is like ………………; because a form with the expression “……………” has been used. Through this form, it was tried to determine the metaphors that teacher candidates developed regarding the concept of "Music" and the common features of these metaphors. The data of the research were analyzed with content analysis and frequency analysis techniques. As a result of the study, it was determined that the metaphorical perceptions towards the concept of music lesson were mostly in the category of "music as an expression of feelings" and at least "music in the negative sense"; In addition, negative metaphorical perceptions such as alcohol and drugs, coronavirus, death for the music lesson were also detected.

Keywords: Music, Teacher Candidates, Metaphor


Detay

İÇERİK