TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Engin GENÇ
EDEBİYAT TERAZİSİNİN KEFELERİ: METİN VE YAZAR
 
Edebî metinler için tartışılmaz bir gerçek varsa o da metin ve yazarın iç içeliğidir. Bir edebî metin incelirken yazarından bağımsız düşünülemez. Her edebî metin; yazarının hayatının, kültürünün, dünya görüşünün vb. izlerini taşır. Yazarlar yaşadıkları olayları yeniden kurgularlar ve metinlerde hayatlarından izler taşıyan bir seçki oluştururlar. Dolayısıyla bir edebî metin incelenirken yazarıyla ilişkilendirilmesi gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Çalışmamın giriş kısmında metin-yazar ilişkisi üzerinden durup, gelişme kısmında metin-yazar birlikteliğini oluşturan karakter/başkarakter, zihniyet, düşünce dünyası, toplumsal problemleri çözme arayışı, edebî-sanatsal eğilimi, mekân-zaman algısı, kendi yaşamını esere yansıtma ve teknik alt başlıkları etrafında derinlemesine bir analiz çalışması yaptım. Bilhassa bu doğal mecburiyet bağının kurulmasında yazarların metinlere nüfuz etmelerinin altında yatan etmenleri sorgulayıp sonuç kısmında ise kapsamlı bir değerlendirme sunulmuştur. Çalışmamın amacı, edebiyat dünyasının metin ve yazar ilişkisi üzerinde yapılan çalışmalara bir bakış açısı kazandırmaktır. Çalışmamın yöntemi hususunda ise metin-yazar birlikteliğini ortaya çıkaran metinleri incelerken sıklıkla kullanılan belli başlı kalıplar ekseninde bir inceleme yapılmıştır. Bu konuya eğilerek modern çağda olay çevresinde gelişen metinlerin ne kadar işlevsel olduğu ve yazarıyla ne ölçüde bağlantı kurduğu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazar, metin, edebî eser, ilişki


SCALES OF THE LITERATURE SCALE: TEXT AND AUTHOR
 
If there is an indisputable truth for literary texts, it is the intertwining of the text and the author. When examining a literary text, it cannot be thought independently of its author. Every literary text; the author's life, culture, worldview, etc. bears its traces. Writers reconstruct the events they have experienced and create a selection in the texts that carry traces of their lives. Therefore, when examining a literary text, it is an inevitable fact that it should be associated with its author. In the introductory part of our study, the relationship between the text and the author was emphasized, and in the development part, the character/main character, mentality, world of thought, the search for solving social problems, the literary-artistic tendency, the perception of space-time, the reflection of one's own life on the work, and technical sub-titles that make up the text-author association. an in-depth analysis was carried out; In particular, the factors underlying the authors' penetration into the texts in establishing this natural necessity link were questioned, and a comprehensive evaluation was presented in the conclusion part. The aim of our study is to give a perspective to the studies on the relationship between the text and the author of the literary world. In terms of the method of the study, an examination was made in the axis of the main patterns that are frequently used while examining the texts that reveal the text-author association. By focusing on this subject, it has been presented to examine how functional the texts developed around the event in the modern age are and to what extent they connect with the author.

Keywords: Author, text, literary work, relationship


Detay

İÇERİK