TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Halk Bilimi

Ennur BİLECAN
ÇAĞDAŞ HALK OZANI BARIŞ MANÇO’NUN FELSEFESİ İLE SANAT ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE AKTARIMI
 
İnsanoğlu, çevresindeki kültürel unsurlarla doğayı harmanlayarak ortaya çıkardığı farklı ve de özgün öğretilerle kendini var eder ve yaşamını oluşturur. Toplumun bir parçası olan sosyal normları, içinde yaşadığı toplumdan kazanır. Yani kültür doğuştan edinilmez, yaşanılan toplumdan zaman içerisinde öğrenilir. Bu kazanımlarını da milli şuurun ve kültürün devamlılığı, aktarımı için paylaşmak durumundadır. Bu paylaşım aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve aktarımı demektir ve bu aktarım ancak sanat, edebiyat, felsefe gibi aracılar ile en etkili şekilde gerçekleştirilebilir. Sanat eseri, edebiyat ürünü, felsefi fikir; kültürel mirasın korunmasının en temel yapılarıdır. Ve tabiki bunu gerçekleştiren sanat, edebiyat, felsefe adamları da baş aktörlerdir. İşte Barış Manço da derin felsefesi ve sanat anlayışı ile sanat eserleri aracılığıyla bu aktarımın çok önemli mihenk taşlarından biridir. O; milli değerlere, halk edebiyatı ürünlerine, yüce insanlık felsefesine, evrensel algıya sahip, tüm hayatını insanlık adına adayan ve evrenselin farkındalığı ile halk kültürünün, milli kültürün her güzel değerine sahip çıkıp bunun sürekliliği için çaba harcayan, bir büyük değerdir. Çalışmamızda Barış Manço’nun şahsında milli değerlere, milletin öz kültürüne, ulus benliğine, milleti millet yapan geçmişten bugüne tüm sanat ve edebiyat eserleri aracılığıyla özellikle de halkbilimi ürünleri ile milli hafızaya böylesine sahip çıkan, bunu koruyup kollayan gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaran kültürel mirasa büyük katkı sunan ‘anlam’ ele alınıp incelenmektedir. İşlevsel kuram çerçevesinde oluşturduğumuz çalışmamızda Barış Manço’nun yediden yetmiş yediye her yaşa her kültüre ulaşabilen samimiyeti, hümanizması Türk kültürünün önemli mihenk taşı olan kültürel miraslarını çeşitli, kendine has yöntemlerle insanlığın farkındalığına sunması, koruması, değerlere dikkat çekmesi ve bunu kendine görev edinmesi, her yaşa uygun hitap şekli ile Türk milleti için büyük bir şans olduğu ortaya konulmaktadır. Ve O’nun büyük katkı ve çabaları ile kültürel mirasın korunması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir değer olduğu noktasında sonuçlara ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Barış Manço, milli kültür, kültürel miras, kültürel mirasın korunması.


THE CONSERVATION AND TRANSFER OF CULTURAL HERITAGE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PHILOSOPHY OF THE CONTEMPORARY FOLK POET BARIŞ MANÇO AND THE APPROACH OF ART
 
Mankind creates itself and creates, its life with the different and original teachings that it creates by blending the cultural elements and nature around it. It gains the social norms that are a part of the society from the society in which it lives. In other words, culture is not acquired from birth, it is learned over time from the society in which one lives. It has to share these gains for the continuity and transmission of national consciousness and culture. This sharing also means the protection and transfer of cultural heritage. This transfer can only be realized in the most effective way by means of art, literature and philosophy. The work of art, the product of literature, the philosophical idea are the main chains of the protection of cultural heritage. And, of course, the men of art, literature, and philosophy that are realized are the main actors. Barış Manço is one of the most important chains of this transfer with his deep philosophy and works of art. He is; it is a great value that has national values, folk literature products, supreme human philosophy, universal perception, devotes all of its life on behalf of humanity and strives for the continuity of this culture with the awareness of the universal and every beautiful value of folk culture. In our work, we have made a great contribution to the national values, the core culture of the nation, the national self, the cultural heritage that makes the nation a nation, from the past to the present, through all works of art and literature, especially folklore products, and the national memory, which preserves and protects it, and transfers it to future generations in the best way. The 'meaning' that presents it is discussed and analyzed. In our study, which we created within the framework of functional theory, Barış Manço's sincerity and humanism, which can reach all cultures from seven to seventy-seven, presenting the cultural heritage, which is an important touchstone of Turkish culture, to the awareness of humanity with various and unique methods, protecting, drawing attention to values and taking it as his duty, for all ages. It is examined and examined that it is a great chance for the Turkish nation with the appropriate form of address. And with his great contributions and efforts, analyzes are made at the point that he is a very important value in protecting cultural heritage and transferring culture to future generations.

Keywords: Barış Manço, national culture, cultural heritage, protection of cultural heritage.


Detay

İÇERİK