TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Selami AKIŞ
TÜRK HALK OYUNLARINDA YAPISAL ANALİZ VE HAREKET KALIPLARI
 
Oyun, yaratılışından beri insanın hayatını etkileyen ve yaşam boyu kendi benliğini arama sürecinde onun en önemli materyallerinden biridir. Müzik ve hareketin, din, tarih, coğrafya, kültür ve sanat gibi unsurlarla birleşerek meydana getirdiği halk oyunları/dansları da toplumun folklor öğelerinin en önemli unsurlarındandır. Halk oyunlarının/danslarının insan yaşamındaki değerini koruması, doğru bir şekilde bir sonraki kuşaklara aktarımla sağlanabilir. Buna bağlı olarak da Türk halk oyunlarının öğrenimini ve öğretimini kolaylaştırmak, arşivlemek ve analiz yapmak amacıyla yapısal hareket analizi oldukça önem taşımaktadır. Türk halk oyunları tarihsel, kültürel ve sanatsal olarak taşıdığı büyük önem sebebiyle birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların bir kısmını oluşturan yapısal oyun analizleri, oyunların detaylı bir şekilde ele alınarak, düzenli parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada Türk halk oyunları yapısal analiz çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken de henüz yeni bir kavram olan “dilim” kavramı kullanılarak yapısal analiz terimlerine bir yenisi önerilmiştir. Ayrıca halk oyunları hareketlerinden oluşan bir “hareket cetveli” oluşturulmuş, oluşturulan bu hareket cetveli de müzik terimleri ile eşleştirilerek karşılaştırmalı bir hareket cetveli sunulmuştur. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmanın Türk halk oyunları alanına önemli katkılar sağlayacağı temenni edilerek, farklı bir bakış açısı da kazandıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk halk oyunları, Yapısal analiz, Hareket kalıpları, Dilim, Hareket cetveli


STRUCTURAL ANALYSIS AND MOVEMENT PATTERNS IN TURKISH FOLK DANCES
 
The play is one of the most important materials that has affected the life of man since its creation and in the process of searching for his own self throughout his life. Folk dances/dances, which are formed by the combination of music and movement with elements such as religion, history, geography, culture and art, are among the most important elements of the folklore elements of the society. The preservation of the value of folk dances/dances in human life can be ensured by correctly transferring them to the next generations. Accordingly, structural movement analysis is very important in order to facilitate, archive and analyze the learning and teaching of Turkish folk dances. Turkish folk dances have been the subject of many studies due to their historical, cultural and artistic importance. Structural game analysis, which is a part of these studies, ensures that the games are handled in detail and divided into regular parts. Therefore, in this study, Turkish folk dances were evaluated within the framework of structural analysis. While making this evaluation, a new term for structural analysis has been proposed by using the concept of "slice", which is still a new concept. In addition, a "movement table" consisting of folk dance movements was created, this movement ruler was matched with musical terms and a comparative movement ruler was presented. It is thought that this study, carried out in this direction, will provide important contributions to the field of Turkish folk dances and will also bring a different perspective.

Keywords: Turkish folk dances, Structural analysis, Movement patterns, Slice, Movement chart


Detay

İÇERİK