TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Arda ERAVCI
TÜRK HALK OYUNLARININ SAHNELENMESİNDE TASARIM AŞAMASINDA SAHNE DÜZENLEMESİNİ KONU ALAN BAŞLICA ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
 
Türk halk oyunları yüz yılı geçkin bir süredir çeşitli yöntem ve teknikler aracılığıyla sahnelenen bir halk kültürü unsurudur. Bahsi geçen sahneleme yöntem ve tekniklerinin yazılı çalışmalar bazında ele alınması ise çok daha yakın bir tarihten bu yana gerçekleşmektedir. Bu çalışma içerisinde Türk halk oyunlarının sahnelenmesi sürecinde tasarım aşamasında sahne düzenlemesini ele alan başlıca çalışmalar taranmış ve tespit edilen bu çalışmalar belirlenen sınırlılıklar içerisinde karşılaştırılmışlardır. Bu çalışmanın başlıca amacı da bu farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyarak bu alanda daha sonra çalışacak olan araştırmacılara bir perspektif sunabilmektir. Bu bağlamda bahsi geçen çalışmalar, sınırlılıklar içerisinde belirtilen tüm özellikler bakımından değerlendirilmiş ve bu özellikleri içerip içermedikleri hususunda derecelendirilmişlerdir. Yapılan bu derecelendirme de tablo haline getirilerek sunulmuştur. Gerçekleştirilen bu karşılaştırma sonucunda her bir çalışmanın bir diğerinden farklı özellikler gösterdiği, çalışmaların kronolojik olarak ele alındığında bazı noktalarda birbirlerinden etkilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, sahneleme, tasarım, sahne düzenlemesi.


ANALYSING OF MAJOR STUDIES ON STAGE ARRANGEMENT IN THE DESIGN STAGE OF TURKISH FOLK DANCES
 
Turkish folk dances are a folk culture element that is staged via various methods and techniques over a century. The approaching of the aforementioned staging methods and techniques on the basis of written works has been taking place since a much more recent date. In this study, the main studies dealing with the stage arrangement in the design phase of the staging process of Turkish folk dances were scanned and these identified studies were compared within the determined limitations. The main purpose of this study is to present these differences and similarities and present a perspective to the researchers who will study in this field later on. In this context, the aforementioned studies were evaluated in terms of all the features specified within the limitations and were graded whether they contain these features. This gradation is also presented in the form of a table. As a result of this comparison, it was determined that each study showed different characteristics from the other, and that the studies were influenced by each other at some points when considered chronologically.

Keywords: Folk dances, staging, design, stage arrangement.


Detay

İÇERİK