TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Sanat Tarihi

Ayşegül ŞARBAK
DARA GEÇ ROMA DÖNEMİ ANTİK KENTİ TOPLUMUNUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmanın amacı Dara Antik Kenti Geç Roma İskelet Toplumu bireylerine ait dişleri paleopatolojik açıdan inceleyerek toplumun ağız ve diş sağlığını belirlemektir. Ayrıca toplumun diş ve ağız sağlığı açısından diğer eski Anadolu toplumları arasındaki yerini tespit etmektir. Bu amaçla Dara Antik Kentine ait toplam 1386 adet daimi diş paleopatolojik açısından incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Dara Antik Kenti toplumunun diş aşınması orta dereceli olduğu tespit edilmiştir. Toplumdaki diş çürüğü dişi bireylerde erkek bireylerden daha fazladır ve bu istatistiksel açıdan anlamlıdır. Diş sağlığının göstergelerinden olan diş taşı ve alveol kaybının yüksek değerde olması toplumun diş sağlığının iyi olmadığını göstermektedir. Diş taşı cinsiyetler arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Erkek bireylerde dişi bireylere göre daha fazla diş taşı tespit edilmiştir. Hipoplazya dağılımı toplumda yüksek değere sahiptir. Cinsiyetler arasındaki hipoplazya oranı karşılaştırıldığında erkek bireylerde dişi bireylere oranla daha yüksektir. Bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Paleopatolojik değerlendirmeler, Dara Antik Kenti toplumunun besinleri tüketmeden önce belirli bir işleme tabi tuttuklarını, öğütülüp un haline getirdikten sonra pişirerek yumuşattıklarını ve beslenme yapılarının geleneksel tarım toplumlarına benzer olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Geç Roma, Dara Antik Kenti, Mardin, Diş Patolojisi, Diş Sağlığı


A RESEARCH ON THE ORAL AND DENTAL HEALTH OF DARA ANCİENT CİTY POPULATİON İN THE LATE ROMAN PERİOD
 
The aim of the study to determine the dental health of the Late Roman Period of Dara Ancient City of skeletal population of teeth belonging to individuals. It is also to determine the place of society among other old Anatolian Population in terms of dental and oral health. For this aim, a total of 1386 permanent teeth of the Dara Ancient City were examined in terms of paleopathological. As a result of the evaluations made Tooth wear of the society of Dara Ancient City is moderate. Decay of tooth is higher in female than male and this is significant in terms of statistically. The high value of dental calculus and loss of alveolar which is one indicator of dental health shows that not good dental health of population. When dental calculus is compared between genders, there is a statistically significant difference. Dental calculus was more detected in male individuals than female individuals. Distribution of Hypoplasia has a high value in population. When rate of Hypoplasia which is between the genders is compared, it is higher in male individuals than female individuals. This difference is significant in terms of statistically. Evaluations of paleopathological shows that before Society of Dara Ancient City consume foods, they undergo a specific treatment after make flour soften, they cooked and their nutritional structure is similar to the traditional agricultural population.

Keywords: Late Roman Period, Dara Ancient City, Mardin, Dental Pathology, Dental Health


Detay

İÇERİK