TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: Sanat Tarihi

Recai AKAY ,Esranur ARSLAN
BİR İLETİŞİM VE TERAPİ ARACI OLARAK ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ
 
Çocukların çizmiş oldukları resimler üzerinde birçok araştırmalar sürdürülmüştür. Çocuk hakkında fikir sahibi olmak, gelişim özelliklerini kontrol edebilmek üzerine görüşler varlığını sürdürmektedir. Resim çizme tekniği iletişimi kolaylaştıran, ifade becerisini kuvvetlendiren bir terapi aracıdır. Çocukların sözel ifade yetenekleri henüz tam gelişmediği için duygu ve düşüncelerini resim çizerek yansıtma olanağı bulurlar. Resim üzerinde konuşularak çocuktan bilgi alma yoluyla daha net bilgiler elde edilir. Çocuk farkında olsun veya olmasın çizdiği resimlerde duygu ve düşüncelerinden izler bırakır. Çocuk resimlerinin gelişim evreleri şu sırayı takip etmektedir: 2-4 yaş karalama evresi, 4-7 yaş şema öncesi dönem, 7-9 yaş şematik dönem, 9-12 yaş gerçekçilik dönemi, 12-14 yaş görünürde doğalcılık dönemidir. Bu makalenin amacı okul öncesi( oyun çağı ) çocuklarını yaptıkları resimler vasıtasıyla anlayabilmek ve onlara psiko-sosyal açıdan yardımcı olabilmektir. Makalede literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak okul öncesi çocukları anlamada ve onların problemlerini çözmede resim analizi yönteminin doğal ve etkili bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Resim, Analiz, Yorumlama, Terapi


AS A COMMUNICATION AND AS A MEANS OF THERAPY, THE MEANING OF CHILDREN'S PICTURES
 
Many researches have been carried out on the pictures the children have drawn. Having an idea about the child persists on being able to control developmental characteristics. The drawing technique is a therapy tool that facilitates communication and enhances expression skills. Since children's verbal skills are not fully developed yet, they can reflect their emotions and thoughts by drawing. By getting information from the child by talking on the picture, clearer information is obtained. The pictures that the child draws, whether aware or not, leave traces of emotions and thoughts. The developmental stages of children's pictures follow the sequence: 2-4 years of scribble age, 4-7 years of pre-schema age, 7-9 years of schematic age, 9-12 years of realism age, 12-14 years of apparent naturalism age. This article is aimed at understanding the purpose pre-school (playful) children through the pictures they have made and helping them psycho-social. Literature search method was used in the article. As a result, it has been seen that the method of image analysis is a natural and effective method to understand pre-school children and solve their problems.

Keywords: Child, Painting, Analysis, Interpretation, Therapy.


Detay

İÇERİK