TR
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi Yıl:2018  Sayı: 9  Alan: Halk Bilimi

Vahdet ÖZKOÇAK
YÜZÜN ANATOMİK VE ANTROPOLOJİK YAPISINI İNCELEMEDE KULLANILAN ANTROPOMETRİK TEKNİKLER
 
Antropoloji, insanı ve gelişimini, biyolojik yapısını, fiziksel özelliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri, sosyo-kültürel yapısını inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin dalı olan fiziki antropoloji ise insanın bedensel yapısını inceler, ölçer ve değerlendirir. . Antropometri; insan bedeninin fiziksel özelliklerini, belirli ölçme yöntemleri ve ilkeleriyle, boyut ve yapı özelliklerine göre sınıflandıran sistematik bir tekniktir. Antropometride; uzunluk, genişlik, çevre, yükseklik, kalınlık, açı, ağırlık ve deri kıvrımı kalınlıkları gibi farklı ölçümlerin değişkenleri kullanılmaktadır. Beden üzerinde yüzlerce antropometrik nokta vardır ve buna karşılık gelen yüzlerce ölçü alınabilir. Günümüze kadar farklı ülkelerde farklı popülasyonlarda yapılan çalışmalarda yöntem olarak direkt antropometrik ya da indirekt antropometrik ölçüm metotları kullanılmıştır, indirekt antropometrik ölçümlerde; üç boyutlu lazer tarama, iki boyutlu fotografik değerlendirme, radyografik ölçüm metotları tercih edilmiştir. Direkt antropometrik çalışmalarda antropometrik ölçüm aletleri, ayrıca araştırmacıların kendi geliştirdikleri çeşitli ölçüm aletleri ile yapılır. Bu aletlerden bazıları, dijital kumpas, çift sürgülü kumpas, derinlik ölçüm aleti, deri kıvrımı ölçme aleti, açı ölçüm seti, mezura, boy ölçüm aleti ve basküldür. Direkt antropometrik ölçüm tekniğinde yüzle ilgili yapılan çalışmalarda Frankfurt horizontal planında daha önce belirlenen noktalardan, antropometrik ölçüm aletleri kullanılarak ölçümler alınır. Bu tekniğin dezavantajı, ölçen kişiye, ölçüm esnasından aletten doğan basıya bağlı ölçüm hatalarının olabilmesi, ölçümün diğer tekniklere göre daha uzun süre almasıdır. İndirekt ölçüm metodlarından iki boyutlu fotografik değerlendirmede ise süre kısalırken, bazı derinlik ölçümlerinde doğru sonuç elde edilememesidir. Ölçüm yapılırken aynı objektif, makine ve mesafeden çekimlerin yapılmasına dikkat edilmelidir. Çekim sonrası resimlerden ölçümler alınırken kullanıcıya bağlı ölçüm hatalarını sıfırlamak için ölçüm noktalarının önceden iyi analiz edilip ölçüm hatalarının minimuma indirilmesi gerekir. Sonuç olarak antropometrik çalışma yapacak araştırmacı ölçüm yapacağı tekniği belirlemeden önce iyi bir literatür taraması yapmalı maddi imkanlarını, ölçüm yapılacak alanı, ulaşabileceği aletleri doğru seçmeli, en kısa sürede en doğru ölçümlere ulaşabileceği tekniği tercih etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antropometri, İnsan Yüzü, Direkt-İndirek Tekniği


ANTROPOMETRIC TECHNIQUES USED FOR DETERMINING AESTHETIC ANATOMICAL AND ANTHROPOLOGICAL STRUCTURE
 
Anthropology is the science that studies the socio-cultural structure of human and its development, its biological structure, its physical properties and the relations between them. Physical anthropology, which is the branch of anthropology, studies, measures and evaluates the body structure of human. The method used is anthropometry. Anthropometry is a systematic technique that classifies the physical properties of the human body according to specific measurement methods and principles, size and structure characteristics. In anthropometry; variables of different measurements such as length, width, circumference, height, thickness, angle, weight and skin fold thickness are used. There are hundreds of anthropometric points on the body and corresponding hundreds of measurements can be measured. Direct anthropometric or indirect anthropometric methods have been used as the method in studies conducted in different races and countries, in indirect anthropometric measurements; three-dimensional laser scanning, two-dimensional photographic evaluation, radiographic measurement methods were preferred. In anthropometric studies, anthropometric instruments are used, as well as a variety of measurement tools developed by researchers themselves. Some instruments of direct anthropometric method are digital calipers, double sliding calipers, depth measuring instruments, leather curvature measuring instruments, angle measuring sets, measuring heads and prints. Measurements are taken using the anthropometric measurement tools from the previously determined points in the Frankfurt horizontal plan in the studies related to the face in the direct anthropometric measurement technique. The disadvantage of this technique is that it is possible for the measuring person to have pressure-related measurement errors caused by the instrument during measurement, which takes longer than the other techniques. Indirect measurement methods of two-dimensional photographic are shorter time than direct method, but some depth measurements are not yield accurate results. Care must be taken to make the same lens, camera and distance shooting while the measurement is being made. In order to reset the user-dependent measurement errors, the measurement points must be well analysed and the measurement errors minimized while taking measurements from the post-shot images. As a result, the anthropometric researcher should choose a good literature review, the area to be measured, the instruments to be able to reach, the technique to reach the most accurate measurements in the shortest time, before choosing the technique to measure.

Keywords: Anthropometry, Human Face, Direct-Indirect Techniques


Detay

İÇERİK